Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Opgericht 30 september 1964


Najaarsbijeenkomst Vereniging Gepensioneerden Vredestein

De najaarsbijeenkomst wordt dit jaar gehouden op donderdag 14 september. Alle leden van de vereniging hebben een schriftelijke uitndiging thuis ontvangen.

De leden worden verzocht zich op te geven voor deelname middels het ontvangen inschrijfformulie. Dit formulier invullen en per post voldoende gefrankeerd voor
5 september a.s. te sturen aan  Apollo Tyres (NL) B.V., Postbus 27, 7500 AA  Enschede, t.a.v. Daphne Escalante - Afdeling HRSC.
Bij onverwachte en plotselinge verhiindering contact opnemen met onze 1e Secretaris, mw. T. Steenbergen, telefoon 06-13669397.

De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel van der Valk in Enschede en zal het karakter dragen van een gezelig samenzijn er zal weer een diner bij zijn.

Het bestuur (22-07-2023)


Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag 16 maart 2023

Ook nu waren wij weer te gast bij Hotel v.d. Valk in Enschede. Onze bestuursleden Jan Groensmit en Jacqueline Gaveel heetten iedereen hartelijk welkom. Iedereen zocht een goede bekenden op en er werd uitgebreid teruggekeken op het recente verleden.

Na de lekkere koffie met gebak begon om ongeveer half vier het officiële gedeelte van deze dag. Onze voorzitter, Auke Hoekstra, begroette alle aanwezigen en speciaal onze twee gasten, leden van de Ondernemingsraad. Charles Bax en Rudy Verenjans. Auke geeft het woord aan Henk Siekmans. Deze vroeg onze gastvrouw Nikki Jissink van Hotel Van der Valk naar voren te komen. Hij bedankte Nikki met lovende woorden en bloemen voor de organisatie en de gezellige uitvoering van onze bijeenkomsten bij Hotel Van der Valk in Enschede.

Besproken werden de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 15 september 2022. Alle agendapunten van deze ledenvergadering werden besproken. 1e Secretaris Tiny Steenbergen leest de notulen voor. Iedereen is akkoord, waarmee deze zijn vastgesteld.

Vervolgens werd besproken door Jan Groensmit het Jaarverslag van het verenigingsjaar 2022.  In 2022 organiseerde de vereniging twee bijeenkomsten. Met applaus werd dit goedgekeurd door de ledenvergadering.

Een belangrijk agendapunt gaat altijd over de financiën. 1e Penningmeester Henk Siekmans licht een en ander toe. Verreweg de meeste leden hebben de contributie netjes betaald op onze bankrekening bij de RABO Bank. Hierna kreeg de kascontrolecommissie het woord. De financiën zijn goed kop orde en er hoeft geen contributieverhoging te worden gevraagd. De begroting voor 2023 komt uit op een negatief saldo, maar dit wordt opgevangen uit de reserves. Deze reserves zijn ook bedoeld voor volgend jaar (2024), als de vereniging 60 jaar bestaat. De kascontrolecommissie heeft bij haar werkzaamheden node het plakje cake bij de koffie gemist, een omissie die alsnog door de penningmeester wordt rechtgezet met de overhandiging van een plakje cake aan de twee commissieleden Gerrit List en Roelof Kruijshoop.

Verslag Kascontrolecommissie. Kascontrole is gehouden op 2 maart in het hoofdgebouw van Apollo. Het was deze keer meer werk, omdat de overgang van de SNS Bank naar de RABO Bank extra controle nodig maakte. Met de woorden "na een plakje cake kan alles weer", leest Roelof Kruijshoop als voorzitter van de kascontrolecommissie het uitgebreide verslag over de controle van het boekjaar 2022 voor. De kascommissie wil graag een nauwkeurige beschrijving bij de getallen hebben.

De spaarrekening is opgeheven, het saldo is gevoegd bij de lopende betaalrekening. Extra aandacht was er ook voor de post bestuurskosten. In het verleden werden de vergoedingen voor bestuursleden altijd opgespaard en pas uitbetaald bij het stoppen met de bestuursfunctie. Als je lang bestuurslid bent kan het bedrag oplopen. Gevolg is dat de bestuurskosten dit jaar hoger zijn uitgevallen. De vergoedingen worden voortaan elk jaar uitbetaald.

De huidige vergoedingen bedragen €10 per jaar, en de reiskostenvergoeding staat op €0,26 per kilometer. Bij de bespreking van de inkomsten blijkt dat Apollo tegenwoordig beduidend minder subsidie geeft dan voorheen. Conclusie van de kascommissie is dat de financiën goed onder controle zijn en prima zijn beheerd. De kascommissie stelt dan ook voor aan deze Algemene Ledenvergadering om aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid van 2022. Met applaus wordt dit bekrachtigd.

Benoeming kascontrolecommissielid. Roelof Kruijshoop neemt na drie jaar afscheid van deze commissie. In de nieuwe kascommissie zitten nu Leo Wegdam als lid, en Gerrit List als voorzitter en als reserve-lid meldt Joke Elferink zich aan.

Benoeming bestuursleden. Aftredend zijn Henk Siekmans en Hans Bruinewoud. Beide heren blijven graag in het bestuur, met applaus stemt de ledenvergadering hiermee in. Bestuursmededelingen.

De voorzitter kijkt kort terug naar het verleden waarin wij elk najaar een busreis konden organiseren.  Doordat Apollo het budget voor de VGV heeft gekort is hiervoor geen geld meer. Het bestuur wil graag suggesties horen van de vergadering over leuke alternatieven. De Waarbeek wordt gesuggereerd of een etentje bij Van der Valk. Ludiek zou zijn een barbecue op de parkeerplaats bij Vredestein. Joke Elferink doet de suggestie dat het bestuur een brief zou kunnen rondsturen met een daarin een berekening over hoe hoog de eigen bijdrage zou moeten zijn voor een busreis en wie dan mee wil. Er zijn verder geen vragen.

Deze Algemene Ledenvergadering wordt vervolgens gesloten en we maakten er verder een gezellige middag van met een hapje en een drankje. Tenslotte kregen wij een heerlijk broodje kroket.

Om ongeveer zes uur ’s avonds ging iedereen in een prima humeur naar huis.

Verslag: Jan Groensmit

Klik op de link voor de fotopresentatie  Foto's 20230316
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.


 Deze website geeft informatie over de Vereniging Gepensioneerden Vredestein (VGV) Werknemers die met Pensioen of met de TOP gaan (Tijdelijk Ouderdoms Pensioen) krijgen via Afdeling
 HR (Human Resources = personeelszaken) van Apollo Vredestein B.V. bericht dat zij lid kunnen worden van onze vereniging.
 Op deze website vindt u informatie over het bestuur en de activiteiten die worden georganiseerd voor de leden. Ook staan onze Statuten er op en is er een pagina voor mededelingen.
 Op deze startpagina staat altijd een kopie van de nieuwste berichten. Als u naar de andere pagina's wilt gaan, dan klikt u met de aanwijzer van de muis op het betreffende vakje boven.
De vereniging plaatst foto’s op haar website om haar leden te informeren en om beelden met elkaar te delen. Wel geldt heel duidelijk, dat als u hier tegen bezwaar heeft dit aan ons kunt melden.
Wij zullen dan foto’s verwijderen waarop uw beeltenis zichtbaar is.