Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Opgericht 30 september 1964


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag
15 september 2022.

Wij zijn blij dat de Algemene Ledenvergadering gewoon door kon gaan aangezien de coronapandemie nog niet voorbij was. Om half drie stroomde de zaal vol. In totaal zijn ongeveer 110 leden naar deze belangrijke vergadering gekomen. Wij werden ontvangen met koffie en een lekker gebakje. Iedereen was gezellig in gesprek met de oude collega's en vrienden. Iedereen werd hartelijk welkom geheten bij binnenkomst in de zaal door Jacqueline Gaveel en Jan Groensmit. Voorzitter Auke Hoekstra opende de vergadering om kwart voor vier en heette Max Winkelhorst en Paolo Oddo, de twee vertegenwoordigers van de Ondernemigsraad, hartelijk welkom.

Het contact met de Ondernemingsraad was verbroken in de periode dat Apollo Vredestein personeel ontsloeg tijdens de reorganisatie. Gelukkig is er nu weer prima contact. Auke herinnerde iedereen er aan dat wij 75 jaar hebben gewerkt aan het opbouwen van Vredestein Banden. Helaas zijn wij niet uitgenodigd als Vredesteiners. Het blad "De Band" is kleiner geworden en er is helaas minder ruimte voor berichten van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein.

De Notulen van de Algemene Vergadering van 30 januari 2020 over het verenigingsjaar 2019 werden voorgelezen door onze Secretaris Tiny Steenbergen. Zij deed dat op een humoristische manier. Een verkort verslag staat op deze website van de VGV.  Melding is gemaakt dat er helaas geen busreis kon worden georganiseerd. De notulen zijn ongewijzigd door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens het verslag over het jaar 2020. Aangezien wij door corona niet bij elkaar konden komen voor activiteiten en vergaderingen zijn er verder over 2020 geen notulen gemaakt. Ook deze handelswijze en werd dit alles goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Vervolgens las Jan Groensmit de jaarverslagen voor van de vereniging over de jaren 2020 en 2021. De belangrijkste punten waren de halvering van het financiële budget en de gevolgen van de coronapandemie. In 2020 is nog wel op 30 januari.de Algemene Ledenvergadering gehouden over het jaar 2019. Verder kon niets meer worden georganiseerd in dat jaar. Wel is een grote wijziging in de directie opgetreden. Jeroen Wilbers en Jochem Overdijk zijn vertrokken en Martijn ter Haar is nieuw toegetreden tot de directie.

Het jaar 2021 was een jaar om snel te vergeten. Wegens corona was het niet mogelijk iets te organiseren. Er hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Besproken zijn voorts de diverse huwelijksjubilea en overleden leden. De overledenen werden herdacht met een ogenblik stilte. Aansluitend kreeg Penningmeester Henk Siekmans het woord en hij besprak de financiële situatie. Er kon geen geld worden uitgegeven omdat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. We zijn overgestapt op de RABO Bank omdat de SNS Bank is gestopt met verenigingsrekeningen. De leden krijgen hiervan nog bericht. Helaas hebben meerdere leden hun contributie nog niet betaald.

De Kascommissie bestond uit Leo Wegdam, Roelof Kruijshoop en Gerrit List. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 4 februari 2022 door Gerrit List en Roelof Kruijshoop. Leo Wegdam kon helaas niet aanwezig zijn. De kascommissie is van mening dat het bestuur de financiën prima zijn bijgehouden en is tevens van mening dat er geen contributieverhoging plaats hoeft te vinden. Voorts stelt hij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de boekjaren 2020 en 2021. Dit wordt met applaus bekrachtigd door de aanwezigen.De kascommissie wordt vervolgens bedankt met applaus..De kascommissie voor de komende periode zal bestaan uit Roelof Kruijshoop en Gerrit List en als reservelid wordt benoemd Leo Wegdam.

Hierna volgde de bestuursverkiezing. Aftredend zijn Auke Hoekstra en Jan Groensmit. Beide heren worden met applaus herbenoemd. Nieuw bestuurslid wordt Jacqueline Gaveel. Zij stelt zichzelf voor. Zij werkt al heel lang samen met de vereniging en behoort nu ook zelf tot het bestuur. Voor de rondvraag meldt zich Bertus Michorius. Hij vraagt of in de toekomst het aanmelden voor activiteiten en vergaderingen ook per e-mail mag gebeuren. Jacqeline Gaveel deelt mee dat dit al eens is onderzocht en dat dit voor Apollo bezwaarlijk is wegens extra werk.

Hierna wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen uitgenodigd voor het nuttigen van lekkere hapjes en drankjes.

De dag werd afgesloten met een lekker broodje kroket.

Jan Groensmit en Roelof Kruijshoop

Klik op de link voor de fotopresentatie  Foto's 20220915
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken
.

 Deze website geeft informatie over de Vereniging Gepensioneerden Vredestein (VGV) Werknemers die met Pensioen of met de TOP gaan (Tijdelijk Ouderdoms Pensioen) krijgen via Afdeling
 HR (Human Resources = personeelszaken) van Apollo Vredestein B.V. bericht dat zij lid kunnen worden van onze vereniging.
 Op deze website vindt u informatie over het bestuur en de activiteiten die worden georganiseerd voor de leden. Ook staan onze Statuten er op en is er een pagina voor mededelingen.
 Op deze startpagina staat altijd een kopie van de nieuwste berichten. Als u naar de andere pagina's wilt gaan, dan klikt u met de aanwijzer van de muis op het betreffende vakje boven.
De vereniging plaatst foto’s op haar website om haar leden te informeren en om beelden met elkaar te delen. Wel geldt heel duidelijk, dat als u hier tegen bezwaar heeft dit aan ons kunt melden.
Wij zullen dan foto’s verwijderen waarop uw beeltenis zichtbaar is.