STATUTEN VAN DE VERENIGING GEPENSIONEERDEN VREDESTEIN
 

ARTIKEL 1 - NAAM EN ZETEL

A. De Vereniging is genaamd; 'VERENIGING GEPENSIONEERDEN VREDESTEIN", afgekort V.G.V.
B. Zij is gevestigd te Enschede en is opgericht op 30 september 1964.
 

ARTIKEL 2 - DUUR

A. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
B. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 januari tot 31 december.
 

ARTIKEL 3 - DOEL

De vereniging heeft tot doel om de onderlinge contacten tussen leden en medeleden te onderhouden en zo nodig te verstevigen. Zij tracht dit te bereiken door:
a. Het organiseren van evenementen en vergaderingen.
b. Als de werknemer met pensioen gaat dan stuurt de afdeling Personeel en Administratie een aanmeldingsformulier van de V.G.V. Als de werknemer lid wil worden moet hij /zij dit formulier ingevuld terug sturen naar de secretaris.
c. Als het nieuwe lid het op prijs stelt, komt er een delegatie van het bestuur op bezoek.
d. Het sturen van een attentie aan leden, die 25, 40, 50, 55 of 60 jaar gehuwd zijn.
e. Het sturen van bloemen aan leden, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, mist dit doorgegeven is aan de secretaris.
 

ARTIKEL 4 - LEDEN

A. Leden zijn personen, die als gepensioneerde bij Vredestein staan ingeschreven en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
B. Medeleden zijn:
a. echtgenote of echtgenoot van een lid.
b. weduwen c.q. weduwnaar van leden, die zijn overleden.
c. partner van een lid.
In geval van partnerschap dient men naam van de partner door te geven aan de secretaris.
Bij overlijden van het lid kan de partner medelid van de vereniging blijven, mits het partnerschap via notariële akte is vastgelegd.
Zij/hij zal daartoe benaderd worden door het bestuur.
C. De vereniging kent geen ereleden of leden van verdienste.


ARTIKEL 5 - BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

A. Door overlijden.
B. Door opzegging:
a. door het lid of medelid.
Dit dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris.
b. door het bestuur namens de vereniging:
1. wanneer een lid of medelid in ernstige mate in strijd handelt met het Huishoudelijk Reglement en dus zijn verplichtingen jegens de vereni¬ging niet nakomt.
2. wanneer een lid of medelid na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.
Wanneer het bestuur tot opzegging van een lidmaatschap heeft besloten, wordt betrokkene van één en ander schriftelijk op de hoogte gesteld. Betrokkene kan tegen deze opzegging binnen 4 weken in beroep gaan. Hij/zij dient dit schriftelijk te doen bij de secretaris. Ingeval van beroep is het lid c.q. medelid tot de volgende algemene vergadering geschorst. Op deze vergadering dient dan een beslissing te worden genomen door de dan aanwezige stemgerechtigde leden. Opzegging dient dan gesteund te worden door twee derde van de aanwezige leden. Wordt geen beroep aangetekend tegen de opzeg¬ging door het bestuur, dan gaat de opzegging in per datum van de verzonden aanzegging.

ARTIKEL 6- FINANCIËLE MIDDELEN

Deze bestaan uit:
A. Contributiegelden.
B. Bijdragen door Vredestein-werknemers.
C. Donaties en vrijwillige bijdragen.


ARTIKEL 7 - CONTRIBUTIE

Leden en medeleden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een gelijk zijnde contributie per persoon. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.).


ARTIKEL 8 - KASCONTROLECOMMISSIE

A. Deze commissie bestaat uit drie leden en één reservelid. leder lid heeft drie jaar zitting. Elk jaar treedt één van de leden af. Het reservelid komt dan in zijn plaats en er dient op de J.A.V. een nieuw reservelid gekozen te worden.
B. De commissie heeft tot taak om jaarlijks voorafgaande aan de J.A.V. de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren en daarvan verslag uit te brengen op de J.A.V.
C. De kandidaatstelling voor deze commissie geschiedt op dezelfde wijze als voor bestuursleden (zie artikel 12).


ARTIKEL 9 - BESTUUR

A. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden te weten: de voorzitter, secretaris, penningmeester en tenminste twee leden, welke op de J.A.V. worden gekozen.
B. De voorzitter wordt door de leden van de vereniging in functie gekozen. De functies van de andere bestuursleden worden in het bestuur afgesproken. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur (DB). Zij nemen alleen die beslissingen, die niet kunnen wachten tot de eerst volgende bestuursvergadering
C. Het DB treedt om de 3 jaar af, de overige bestuursleden om de 2 jaar.
D. Eventuele onderlinge vervanging van bestuursleden wegens langdurige ziekte of afwezigheid, door tussentijds bedanken of andere oorzaken worden tot de eerstvolgende J.A.V. bij bestuursbesluit geregeld.


ARTIKEL 10 - TAAK VAN HET BESTUUR

Het bestuur heeft als taak alles te doen wat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de vereniging.
A. De voorzitter geeft leiding aan alle vergaderingen en bijeenkomsten die worden gehouden. Hij heeft een coördinerende taak. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de 2e voorzitter
B. De secretaris verzorgt het ledenbestand, de binnengekomen en uitgaande stukken en de verder voorkomende administratieve werkzaamheden. Tevens brengt hij op de J.A.V. verslag uit van de activiteiten alsmede van het verdere wel en wee van de vereniging over het afgelopen boekjaar.
De 2e secretaris verleent hem daarbij de nodige assistentie, o.a. door het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen en bijeenkomsten.
C. De penningmeester beheert alle financiën van de vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van de contributie en voor het verzenden van eventuele attenties. Hij zal de onkosten gemaakt ten behoeve van de vereniging op redelijke wijze aan de bestuursleden vergoeden. Per 1 januari sluit hij het boekjaar af en brengt op de aansluitende J.A.V. het financieel verslag uit.
De 2e penningmeester verleent hem daarbij de nodige assistentie.
D. De vereniging wordt bij een crematie of begrafenis vertegenwoordigd door een of meerdere bestuursleden, mits van deze crematie of begrafenis mededeling is gedaan aan het bestuur.


ARTIKEL11- VERGADERINGEN

De vereniging kent de volgende vergaderingen:
A. Bestuursvergaderingen. Deze worden in principe eens per maand gehouden.
B. Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.)
Deze vergadering zal na afloop van het boekjaar uiterlijk in de maand mei worden gehouden.
De agenda van deze vergadering bevat o.a.:
- Opening door de voorzitter.
- Vaststelling van de notulen van de vorige Jaarlijkse Algemene Vergadering.
- Jaarverslag van de secretaris.
- Jaarverslag van de penningmeester.
- Verslag van de kascontrolecommissie.
- Verkiezing bestuursleden.
- Verkiezing lid (leden) kascontrolecommissie.
- Rondvraag.
C. Andere algemene vergaderingen. Deze kunnen worden gehouden:
wanneer het bestuur dit wenselijk oordeelt.
op verzoek van de leden, mits hiertoe ingediende verzoek is voorzien van naam
en handtekening van tenminste 30 stemgerechtigde leden.
D. Toegang tot de vergaderingen genoemd onder B en C hebben alleen de leden.

ARTIKEL 12 - KANDIDAATSTELLING BESTUURSLEDEN

De kandidaatstelling van bestuursleden dient als volgt te geschieden:
A. door het bestuur.
B. door tenminste drie stemgerechtigde leden.
Dit dient schriftelijk te geschieden en moet uiterlijk 24 uur voor de betreffende J.A.V., vergezeld van een akkoordverklaring van de kandidaat bij de secretaris te worden ingediend.
De kandidaatstelling dient te worden voorzien van naam en handtekening van de stemgerechtigde leden.
C. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt er geen verkiezing gehouden en zijn de door het bestuur gestelde kandidaten gekozen.
 

ARTIKEL 13 - STEMMEN

A. Besluiten ter J.A.V. en/of eventuele andere algemene vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen tenzij anders vermeld.
B. De stemming over personen dient schriftelijk te geschieden. Over zaken kan mondeling gestemd worden.
C. Leden hebben alleen stemrecht. (Medeleden dus niet).
 

ARTIKEL 14 - BIJSTAND EN BEGELEIDING

Door de directie van Vredestein kunnen twee leden uit het bedrijf worden benoemd voor advies en bijstand. Normaliter is dit een Ondernemingsraadslid en de Maatschappelijk Werker.
Zij hebben toegang tot elke vergadering en hebben alleen een adviserende stem.


ARTIKEL 15 - ONTBINDING VAN DE VERENIGING

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van een algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij een oproeping tot een bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat tijdens deze vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping van deze vergadering dient tenminste 14 dagen te bedragen. Een eventueel batig saldo kan alleen vervallen aan het Sociaal Fonds van Vredestein Banden B.V.
Is dit om de een of andere redenen niet mogelijk dan wordt het saldo toegewezen aan een andere sociale instelling, aan te wijzen op genoemde gehouden vergadering.


ARTIKEL 16 - SLOTBEPALING
Dit huishoudelijk reglement is aangenomen op de J.A.V., gehouden op 28 april 1993. Het kan alleen gewijzigd worden op een algemene vergadering, waarbij voor de wijzigingen twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig is. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur der vereniging.
leder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een exemplaar.


Enschede, 1 mei 1993


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING GEPENSIONEERDEN VREDESTEIN

ARTIKEL 1 - NAAM EN ZETEL

A. De Vereniging is genaamd;

'VERENIGING GEPENSIONEERDEN VREDESTEIN", afgekort V.G.V.
B. Zij is gevestigd te Enschede en is opgericht op 30 september 1964.
 

ARTIKEL 2- DUUR

A. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
B. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 januari tot 31 december.
 

ARTIKEL 3- DOEL

De vereniging heeft tot doel om de onderlinge contacten tussen leden en  medeleden te onderhouden en zonodig te verstevigen. Zij tracht dit te bereiken door:
a. Het organiseren van evenementen en vergaderingen.
b. Als de werknemer met pensioen gaat dan stuurt de afdeling Personeel en Administratie een aanmeldingsformulier van de V.G.V. Als de werknemer lid wil worden moet hij /zij dit formulier ingevuld terug sturen naar de secretaris.
c. Als het nieuwe lid het op prijs stelt, komt er een delegatie van het bestuur op bezoek.
d. Het sturen van een attentie aan leden, die 25, 40, 50, 55 of 60 jaar gehuwd zijn.
e. Het sturen van bloemen aan leden, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, mist dit doorgegeven is aan de secretaris.


ARTIKEL 4 - LEDEN

A. Leden zijn personen, die als gepensioneerde bij Vredestein staan ingeschreven en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
B. Medeleden zijn:
a. echtgenote of echtgenoot van een lid.
b. weduwen c.q. weduwnaar van leden, die zijn overleden.
c. partner van een lid.
In geval van partnerschap dient men naam van de partner door te geven aan de secretaris.
Bij overlijden van het lid kan de partner  medelid van de ver¬eniging blijven, mits het partnerschap via notariële akte is vastgelegd.
Zij/hij zal daartoe benaderd worden door het bestuur.
C. De vereniging kent geen ereleden of leden van verdienste.
 

ARTIKEL 5 - BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

A. Door overlijden.
B. Door opzegging:
a. door het lid of medelid.
Dit dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris.
b. door het bestuur namens de vereniging:
1. wanneer een lid of medelid in ernstige mate in strijd handelt met het Huishoudelijk Reglement en dus zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
2. wanneer een lid of medelid na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.
Wanneer het bestuur tot opzegging van een lidmaatschap heeft besloten, wordt betrokkene van één en ander schriftelijk op de hoogte gesteld. Betrokkene kan tegen deze opzegging binnen 4 weken in beroep gaan. Hij/zij dient dit schriftelijk te doen bij de secretaris. Ingeval van beroep is het lid c.q. medelid tot de volgende algemene vergadering geschorst. Op deze vergadering dient dan een beslissing te worden genomen door de dan aanwezige stemgerechtigde leden. Opzegging dient dan gesteund te worden door twee derde van de aanwezige leden. Wordt geen beroep aangetekend tegen de opzeg¬ging door het bestuur, dan gaat de opzegging in per datum van de verzonden aanzegging.


ARTIKEL 6 - FINANCIËLE MIDDELEN

Deze bestaan uit:
A. Contributiegelden.
B. Bijdragen door Vredestein-werknemers.
C. Donaties en vrijwillige bijdragen.


ARTIKEL 7 - CONTRIBUTIE

Leden en medeleden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een gelijk zijnde contributie per persoon. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.).


ARTIKEL 8 - KASCONTROLECOMMISSIE

A. Deze commissie bestaat uit drie leden en één reservelid. leder lid heeft drie jaar zitting. Elk jaar treedt één van de leden af. Het reservelid komt dan in zijn plaats en er dient op de J.A.V. een nieuw reservelid gekozen te worden.
B. De commissie heeft tot taak om jaarlijks voorafgaande aan de J.A.V. de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren en daarvan verslag uit te brengen op de J.A.V.
C. De kandidaatstelling voor deze commissie geschiedt op dezelfde wijze als voor bestuursleden (zie artikel 12).


ARTIKEL 9 - BESTUUR

A. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden te weten: de voorzitter, secretaris, penningmeester en tenminste twee leden, welke op de J.A.V. worden gekozen.
B. In afwijking van het gestelde in de statuten heeft de J.A.V. tijdens de vergadering van 25 april 2013 bepaalt, dat de functies van alle bestuursleden door het bestuur onderling worden verdeeld en vastgelegd op de eerste bestuursvergadering die plaats vindt na de J.A.V.. Deze functieverdeling wordt op de eerstvolgende bijeenkomst met de leden bekend gemaakt. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. Zij nemen alleen die beslissingen, die niet kunnen wachten tot de eerst volgende bestuursvergadering. Tijdens de J.A.V. van 6 maart 2014 is voort bepaald dat het minimum aantal bestuursleden wordt verlaagd tot vijf en dat bij ontstentenis van de Voorzitter de Secretaris zal optreden als zijn vervanger (2e Voorzitter).
C. Het DB treedt om de 3 jaar af, de overige bestuursleden om de 2 jaar.
D. Eventuele onderlinge vervanging van bestuursleden wegens langdurige ziekte of afwezigheid, door tussentijds bedanken of andere oorzaken worden tot de eerstvolgende J.A.V. bij bestuursbesluit geregeld.


ARTIKEL 10 - TAAK VAN HET BESTUUR

Het bestuur heeft als taak alles te doen wat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de vereniging.
A. De voorzitter geeft leiding aan alle vergaderingen en bijeenkomsten die worden gehouden. Hij heeft een coördinerende taak. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de 2e voorzitter.
B. De secretaris verzorgt het ledenbestand, de binnengekomen en uitgaande stukken en de verder voorkomende administratieve werkzaamheden. Tevens brengt hij op de J.A.V. verslag uit van de activiteiten alsmede van het verdere wel en wee van de vereniging over het afgelopen boekjaar.
De 2e secretaris verleent hem daarbij de nodige assistentie, o.a. door het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen en bijeenkomsten.
C. De penningmeester beheert alle financiën van de vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van de contributie en voor het verzenden van eventuele attenties. Hij zal de onkosten gemaakt ten behoeve van de vereniging op redelijke wijze aan de bestuursleden vergoeden. Per 1 januari sluit hij het boekjaar af en brengt op de aansluitende J.A.V. het financieel verslag uit.
De 2e penningmeester verleent hem daarbij de nodige assistentie.
D. De vereniging wordt bij een crematie of begrafenis vertegenwoordigd door een of meerdere bestuursleden, mits van deze crematie of begrafenis mededeling is gedaan aan het bestuur.


ARTIKEL11 - VERGADERINGEN

De vereniging kent de volgende vergaderingen:
A. Bestuursvergaderingen. Deze worden in principe eens per maand gehouden.
B. Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.)
Deze vergadering zal na afloop van het boekjaar uiterlijk in de maand mei worden gehouden.
De agenda van deze vergadering bevat o.a.:
Opening door de voorzitter.
Vaststelling van de notulen van de vorige Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Jaarverslag van de secretaris.
Jaarverslag van de penningmeester.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Verkiezing bestuursleden.
Verkiezing lid (leden) kascontrolecommissie.
Rondvraag.
C. Andere algemene vergaderingen. Deze kunnen worden gehouden:
wanneer het bestuur dit wenselijk oordeelt.
op verzoek van de leden, mits hiertoe ingediende verzoek is voorzien van naam
en handtekening van tenminste 30 stemgerechtigde leden.
D. Toegang tot de vergaderingen genoemd onder B en C hebben alleen de leden.


ARTIKEL 12- KANDIDAATSTELLING BESTUURSLEDEN

De kandidaatstelling van bestuursleden dient als volgt te geschieden:
A. door het bestuur.
B. door tenminste drie stemgerechtigde leden.
Dit dient schriftelijk te geschieden en moet uiterlijk 24 uur voor de betreffende J.A.V., vergezeld van een akkoordverklaring van de kandidaat bij de secretaris te worden ingediend.
De kandidaatstelling dient te worden voorzien van naam en handtekening van de stemgerechtigde leden.
C. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt er geen verkiezing gehouden en zijn de door het bestuur gestelde kandidaten gekozen.


ARTIKEL 13 - STEMMEN

A. Besluiten ter J.A.V. en/of eventuele andere algemene vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen tenzij anders vermeld.
B. De stemming over personen dient schriftelijk te geschieden. Over zaken kan mondeling gestemd worden.
C. Leden hebben alleen stemrecht. (medeleden dus niet)


ARTIKEL 14 - BIJSTAND EN BEGELEIDING

Door de directie van Vredestein kunnen twee leden uit het bedrijf worden benoemd voor advies en bijstand. Normaliter is dit een Ondernemingsraadslid en de Maatschappelijk Werker.
Zij hebben toegang tot elke vergadering en hebben alleen een adviserende stem.


ARTIKEL 15 - ONTBINDING VAN DE VERENIGING

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van een algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij een oproeping tot een bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat tijdens deze vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping van deze vergadering dient tenminste 14 dagen te bedragen. Een eventueel batig saldo kan alleen vervallen aan het Sociaal Fonds van Vredestein Banden B.V.
Is dit om de een of andere redenen niet mogelijk dan wordt het saldo toegewezen aan een andere sociale instelling, aan te wijzen op genoemde gehouden vergadering.
 

ARTIKEL 16 - SLOTBEPALING

Dit huishoudelijk reglement is aangenomen op de J.A.V., gehouden op 28 april 1993 en artikel 9.B. is aangepast op 25 april 2013 en 6 maart 2014.
Het kan alleen gewijzigd worden op een algemene vergadering, waarbij voor de wijzigingen twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig is. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur der vereniging.
leder lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een exemplaar.


Enschede, 6 maart 2014