Welkom op de website van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein

Opgericht 30 september 1964


Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2023

Verslag van onze herfstbijeenkomst met diner bij Hotel van der Valk in Enschede op 14 september 2023

  De formule van deze dag is wel bekend bij de gepensioneerde medewerkers van Vredestein en Apollo. Deze middag was weer bestemd voor alle gepensioneerden. Aan de hartelijkheid, de vriendelijke begroetingen, zie je dat deze bijeenkomst zeer gewaardeerd wordt. Om half 3 gingen de deuren van de zaal open. Vele gasten wachten dan al in de hal. De tafels waren feestelijk gedekt met bloemen, flessen water, en de koffiekopjes staan klaar. Om kwart over drie neemt Auke Hoekstra het woord. Hij opent deze bijeenkomst, introduceert de gasten die zijn uitgenodigd, en wenst iedereen een aangename middag.

Gasten zijn vandaag Martijn ter Haar (bedrijfsleiding), Arjan Molendijk (personeelszaken) en Ivanka Munsterhuis (redactie

  De Band).  Na Auke neemt Martijn het woord en vertelt over de situatie
 bij  Apollo. Bij verkoop van personenwagenbanden is het altijd lastig om
 precies de vraag van de markt te volgen. Sommige maten verkopen goed, maar juist daarvan is de voorraad laag.
 De verkopen van de Spacemasters lopen goed door, een kleine maar
 stabiele markt. Landbouw doet het goed, vooral de hele grote maten. Verkoopaantallen zijn gevoelige informatie, en Martijn geeft die dus niet.

 Het “Magazijn VDC” is verouderd, en moet nodig vervangen worden door nieuwbouw. Dat proces begint eind van dit jaar. Het nieuwe magazijn wordt meteen aan Magazijn 2 gekoppeld, zodat er één groot magazijn ontstaat. Het Museum is tot nu toe gevestigd in het VDC. Het gaat verhuizen naar het gebouw waar vroeger de Medische Dienst zat.

 

De Spacemastermontage is verplaatst naar de hal waar vroeger de APBM’s stonden. Opslag van velgen en gemonteerde wielsets gebeurt nu in wat vroeger de Krupphal heette. In Györ in Hongarije, is een groot magazijn in gebruik genomen, waar Vredesteinbanden opgeslagen worden. In deze omgeving staan enkele autofabrieken, waaronder een Audifabriek. De ontwikkeling van nieuwe banden gaat altijd door, en zo staat nu de introductie van de nieuwe Ultrac Pro als opvolger van de zomerband, belangrijke productlijn. De performance van de nieuwe Ultrac Pro schijnt heel erg goed te zijn. Binnenkort komt er een reclamecampagne om deze nieuwe band onder de aandacht van het bandenkopende publiek te brengen.

Deze grote investering betreft een nieuwe landbouw bandenbouwmachine. In de fabriek lopen meerdere automatiseringsprojecten. Het gaat daarbij om de logistieke stromen van compound van mengerij naar machines met behulp van AVG’s. Ook het transport van hielen en greentires wordt met AVG’s verder geautomatiseerd.

Een andere uitdaging in de fabriek is het aantal medewerkers dat binnen enkele jaren met pensioen gaat. Binnen enkele jaren verlaten hierdoor meer dan 100 ervaren medewerkers het bedrijf. Een groot probleem is dat nieuwe medewerkers op de arbeidsmarkt bijna niet te vinden zijn. De oplossing zoekt het bedrijf in het verder automatiseren van het proces.

Het laatste punt dat Martijn graag benoemt is het ziekteverzuim. Enkele jaren is dat hoog geweest, maar nu ligt dat in de fabriek weer onder het landelijk gemiddelde van 6%. Er was nog een vraag over de volgende Open Dag bij Apollo. Dat wist Martijn niet, maar in de zaal werd gesuggereerd dat dat 2024 zou zijn.  

I

In de loop van de middag is door het personeel van Van der Valk een warm en koud buffet klaargezet.

Dat zag er weer fantastisch uit. Koud en warm, vis en vlees, en alles even lekker.

Rond half zeven sluit Auke de middag af.    

Verslag Jan Groensmit

Klik op de link voor de fotopresentatie  Fotoserie 20230914  
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.


Verslag Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag 16 maart 2023

Ook nu waren wij weer te gast bij Hotel v.d. Valk in Enschede. Onze bestuursleden Jan Groensmit en Jacqueline Gaveel heetten iedereen hartelijk welkom. Iedereen zocht een goede bekenden op en er werd uitgebreid teruggekeken op het recente verleden.

Na de lekkere koffie met gebak begon om ongeveer half vier het officiële gedeelte van deze dag. Onze voorzitter, Auke Hoekstra, begroette alle aanwezigen en speciaal onze twee gasten, leden van de Ondernemingsraad. Charles Bax en Rudy Verenjans. Auke geeft het woord aan Henk Siekmans. Deze vroeg onze gastvrouw Nikki Jissink van Hotel Van der Valk naar voren te komen. Hij bedankte Nikki met lovende woorden en bloemen voor de organisatie en de gezellige uitvoering van onze bijeenkomsten bij Hotel Van der Valk in Enschede.

Besproken werden de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 15 september 2022. Alle agendapunten van deze ledenvergadering werden besproken. 1e Secretaris Tiny Steenbergen leest de notulen voor. Iedereen is akkoord, waarmee deze zijn vastgesteld.

Vervolgens werd besproken door Jan Groensmit het Jaarverslag van het verenigingsjaar 2022.  In 2022 organiseerde de vereniging twee bijeenkomsten. Met applaus werd dit goedgekeurd door de ledenvergadering.

Een belangrijk agendapunt gaat altijd over de financiën. 1e Penningmeester Henk Siekmans licht een en ander toe. Verreweg de meeste leden hebben de contributie netjes betaald op onze bankrekening bij de RABO Bank. Hierna kreeg de kascontrolecommissie het woord. De financiën zijn goed kop orde en er hoeft geen contributieverhoging te worden gevraagd. De begroting voor 2023 komt uit op een negatief saldo, maar dit wordt opgevangen uit de reserves. Deze reserves zijn ook bedoeld voor volgend jaar (2024), als de vereniging 60 jaar bestaat. De kascontrolecommissie heeft bij haar werkzaamheden node het plakje cake bij de koffie gemist, een omissie die alsnog door de penningmeester wordt rechtgezet met de overhandiging van een plakje cake aan de twee commissieleden Gerrit List en Roelof Kruijshoop.

Verslag Kascontrolecommissie. Kascontrole is gehouden op 2 maart in het hoofdgebouw van Apollo. Het was deze keer meer werk, omdat de overgang van de SNS Bank naar de RABO Bank extra controle nodig maakte. Met de woorden "na een plakje cake kan alles weer", leest Roelof Kruijshoop als voorzitter van de kascontrolecommissie het uitgebreide verslag over de controle van het boekjaar 2022 voor. De kascommissie wil graag een nauwkeurige beschrijving bij de getallen hebben.

De spaarrekening is opgeheven, het saldo is gevoegd bij de lopende betaalrekening. Extra aandacht was er ook voor de post bestuurskosten. In het verleden werden de vergoedingen voor bestuursleden altijd opgespaard en pas uitbetaald bij het stoppen met de bestuursfunctie. Als je lang bestuurslid bent kan het bedrag oplopen. Gevolg is dat de bestuurskosten dit jaar hoger zijn uitgevallen. De vergoedingen worden voortaan elk jaar uitbetaald.

De huidige vergoedingen bedragen €10 per jaar, en de reiskostenvergoeding staat op €0,26 per kilometer. Bij de bespreking van de inkomsten blijkt dat Apollo tegenwoordig beduidend minder subsidie geeft dan voorheen. Conclusie van de kascommissie is dat de financiën goed onder controle zijn en prima zijn beheerd. De kascommissie stelt dan ook voor aan deze Algemene Ledenvergadering om aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid van 2022. Met applaus wordt dit bekrachtigd.

Benoeming kascontrolecommissielid. Roelof Kruijshoop neemt na drie jaar afscheid van deze commissie. In de nieuwe kascommissie zitten nu Leo Wegdam als lid, en Gerrit List als voorzitter en als reserve-lid meldt Joke Elferink zich aan.

Benoeming bestuursleden. Aftredend zijn Henk Siekmans en Hans Bruinewoud. Beide heren blijven graag in het bestuur, met applaus stemt de ledenvergadering hiermee in. Bestuursmededelingen.

De voorzitter kijkt kort terug naar het verleden waarin wij elk najaar een busreis konden organiseren.  Doordat Apollo het budget voor de VGV heeft gekort is hiervoor geen geld meer. Het bestuur wil graag suggesties horen van de vergadering over leuke alternatieven. De Waarbeek wordt gesuggereerd of een etentje bij Van der Valk. Ludiek zou zijn een barbecue op de parkeerplaats bij Vredestein. Joke Elferink doet de suggestie dat het bestuur een brief zou kunnen rondsturen met een daarin een berekening over hoe hoog de eigen bijdrage zou moeten zijn voor een busreis en wie dan mee wil. Er zijn verder geen vragen.

Deze Algemene Ledenvergadering wordt vervolgens gesloten en we maakten er verder een gezellige middag van met een hapje en een drankje. Tenslotte kregen wij een heerlijk broodje kroket.

Om ongeveer zes uur ’s avonds ging iedereen in een prima humeur naar huis.

Verslag Jan Groensmit

Klik op de link voor de fotopresentatie  Fotoserie 20230316
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken.