Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2022


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag
15 september 2022.

Wij zijn blij dat de Algemene Ledenvergadering gewoon door kon gaan aangezien de coronapandemie nog niet voorbij was. Om half drie stroomde de zaal vol. In totaal zijn ongeveer 110 leden naar deze belangrijke vergadering gekomen. Wij werden ontvangen met koffie en een lekker gebakje. Iedereen was gezellig in gesprek met de oude collega's en vrienden. Iedereen werd hartelijk welkom geheten bij binnenkomst in de zaal door Jacqueline Gaveel en Jan Groensmit. Voorzitter Auke Hoekstra opende de vergadering om kwart voor vier en heette Max Winkelhorst en Paolo Oddo, de twee vertegenwoordigers van de Ondernemigsraad, hartelijk welkom.

Het contact met de Ondernemingsraad was verbroken in de periode dat Apollo Vredestein personeel ontsloeg tijdens de reorganisatie. Gelukkig is er nu weer prima contact. Auke herinnerde iedereen er aan dat wij 75 jaar hebben gewerkt aan het opbouwen van Vredestein Banden. Helaas zijn wij niet uitgenodigd als Vredesteiners. Het blad "De Band" is kleiner geworden en er is helaas minder ruimte voor berichten van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein.

De Notulen van de Algemene Vergadering van 30 januari 2020 over het verenigingsjaar 2019 werden voorgelezen door onze Secretaris Tiny Steenbergen. Zij deed dat op een humoristische manier. Een verkort verslag staat op deze website van de VGV.  Melding is gemaakt dat er helaas geen busreis kon worden georganiseerd. De notulen zijn ongewijzigd door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens het verslag over het jaar 2020. Aangezien wij door corona niet bij elkaar konden komen voor activiteiten en vergaderingen zijn er verder over 2020 geen notulen gemaakt. Ook deze handelswijze en werd dit alles goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Vervolgens las Jan Groensmit de jaarverslagen voor van de vereniging over de jaren 2020 en 2021. De belangrijkste punten waren de halvering van het financiële budget en de gevolgen van de coronapandemie. In 2020 is nog wel op 30 januari.de Algemene Ledenvergadering gehouden over het jaar 2019. Verder kon niets meer worden georganiseerd in dat jaar. Wel is een grote wijziging in de directie opgetreden. Jeroen Wilbers en Jochem Overdijk zijn vertrokken en Martijn ter Haar is nieuw toegetreden tot de directie.

Het jaar 2021 was een jaar om snel te vergeten. Wegens corona was het niet mogelijk iets te organiseren. Er hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Besproken zijn voorts de diverse huwelijksjubilea en overleden leden. De overledenen werden herdacht met een ogenblik stilte. Aansluitend kreeg Penningmeester Henk Siekmans het woord en hij besprak de financiële situatie. Er kon geen geld worden uitgegeven omdat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. We zijn overgestapt op de RABO Bank omdat de SNS Bank is gestopt met verenigingsrekeningen. De leden krijgen hiervan nog bericht. Helaas hebben meerdere leden hun contributie nog niet betaald.

De Kascommissie bestond uit Leo Wegdam, Roelof Kruijshoop en Gerrit List. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 4 februari 2022 door Gerrit List en Roelof Kruijshoop. Leo Wegdam kon helaas niet aanwezig zijn. De kascommissie is van mening dat het bestuur de financiën prima zijn bijgehouden en is tevens van mening dat er geen contributieverhoging plaats hoeft te vinden. Voorts stelt hij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de boekjaren 2020 en 2021. Dit wordt met applaus bekrachtigd door de aanwezigen.De kascommissie wordt vervolgens bedankt met applaus..De kascommissie voor de komende periode zal bestaan uit Roelof Kruijshoop en Gerrit List en als reservelid wordt benoemd Leo Wegdam.

Hierna volgde de bestuursverkiezing. Aftredend zijn Auke Hoekstra en Jan Groensmit. Beide heren worden met applaus herbenoemd. Nieuw bestuurslid wordt Jacqueline Gaveel. Zij stelt zichzelf voor. Zij werkt al heel lang samen met de vereniging en behoort nu ook zelf tot het bestuur. Voor de rondvraag meldt zich Bertus Michorius. Hij vraagt of in de toekomst het aanmelden voor activiteiten en vergaderingen ook per e-mail mag gebeuren. Jacqeline Gaveel deelt mee dat dit al eens is onderzocht en dat dit voor Apollo bezwaarlijk is wegens extra werk.

Hierna wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen uitgenodigd voor het nuttigen van lekkere hapjes en drankjes.

De dag werd afgesloten met een lekker broodje kroket.

Jan Groensmit en Roelof Kruijshoop

Klik op de link voor de fotopresentatie  Foto's 20220915
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken
.

 


 


Verslag van de Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag 5 mei 2022.

Wij zijn heel erg blij dat wij weer bij elkaar kunnen komen. De laatste bijeenkomst was immers op 30 januari 2020. De collega’s en Vredestein vrienden zagen elkaar en de sfeer was direct prima. Om half drie kwamen de meeste gepensioneerden al de zaal binnen en zochten de oud-collega’s op. Wij werden ontvangen met koffie of thee en een lekker gebakje. Onze voorzitter, Auke Hoekstra, maakte bekend dat wij maar liefst met 180 deelnemers waren.

5 mei was voor deze bijeenkomst een goede dag met de bevrijdingsfeesten op de achtergrond. Auke heette allen hartelijk welkom. Speciale gasten waren voor ons Jacqueline Gaveel en Yvonne Krajensveld die de vereniging assisteren.

De laatste gesprekken met de directie waren lastig, want naast het ontslag van ruim 500 medewerkers kregen wij ook te horen dat de jaarlijkse busreis financieel niet meer mogelijk was. Het bestuur heeft diot jaar een paar keer vergaderd met de nieuwe directie. Martijn ter Haar was Jeroen Wilbers opgevolgd. Het waren goede gesprekken.

De volgende bijeenkomst zal zeer waarschijnlijk zijn op 15 september. Die is uitsluitend toegankelijk voor de leden en hun partners van onze vereniging. Apollo heeft besloten dat de naam Vredestein vervangen moet worden voor Apollo, maar dat geldt niet voor de naam van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein.

In het bestuur zijn mij met 5 personen. De verenigi8ng bestaat nu 57 jaar en er had nog nooit een vrouw in het bestuur gezeten. Dat is nu gelukkig in januari 2018 veranderd met de komst van Tiny Steenbergen. Zij kreeg groot applaus. Auke vertelde dat Tiny “de wind er goed onder” heeft en zij houdt van het strak nakomen van afspraken. Voorzitter Auke eindigde zijn openingswoord met de spreuk “verjaardagen zijn heel gezond, hoe meer je ervan hebt hoe langer je leeft!”

Hierna kreeg Martijn ter Haar het woord. Hij begon zijn toespraak met “Dit is de eerste keer dat ik hier sta. Martijn werkt inmiddels 19 jaar bij ons bedrijf en hij benadrukte dat het voor hem voortaan Apollo is. Hij is begonnen op de afdeling Research and Development en heeft ook gewerkt in de nieuwe fabriek Hongarije. Hij maakte gewag van de nieuwe ontwikkeling met het aannemen van nieuwe medewerkers omdat het productievolume weer toeneemt. Ook dat in Enschede de grotere bandenmaten worden gemaakt en de productie van kleine maten stopt. Het aantal grote landbouwbanden stijgt ook. Op het gebied van veiligheid is een groot succes het feit dat er in het aflopen jaar geen ongelukken met verzuim hebben plaatsgevonden. Hij rond zijn voordracht af met de mededeling dat het management een “rondje” geeft.

Hierna werd gezellig samen gesproken over “de goede oude tijd” en werden diverse consumpties genoten. Om vijf uur begon het buffet en dat was uitstekend.
Om zeven uur werd deze leuke middag afgesloten en ging iedereen weer naar huis.

Wij bedanken Gerta Warner voor de foto's

Verslag: Roelof Kruijshoop en Jan Groensmit.

Klik op de link voor de fotopresentatie  Foto's 2022505 Voorjaarsbijeenkomst  
Foto's Gerta Warner. De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken
.