Terug naar menu activiteiten

Activiteiten 2020


Eerstvolgende bijeenkomst

Helaas hebben wij onze Voorjaarsbijeenkomst door de Coronacrisis moeten laten vervallen.

Het bestuur heeft in relatie tot de nog steeds geldende maatregel van anderhalve meter afstand bewaren helaas ook moeten besluiten om ook de aangekondigde gezellige bijeenkomst op 19 november 2020 af te gelasten.

Wij hopen dat de Nieuwjaarsreceptie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in januari 2021 wel georganiseerd kan worden, maar wij moeten nog afwachten of dat dan wel haalbaar is.

Het bestuur zal hierover tijdig een bericht sturen. Wij hopen er op dat u gezond blijft en wij elkaar dan weer kunnen ontmoeten.

Het bestuur - 25 augustus 2020 


Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst met de Algemene Leden-vergadering van de Vereniging Gepensioneerden Vredestein op donderdag 30 januari 2020.

De nieuwjaarsbijeenkomst met daarop de Algemene Ledenvergadering is gehouden in de grote zaal van het Van der Valk Hotel Enschede. De uitnodigingen zijn gestuurd aan de leden en die waren weer in grote getale aanwezig. Bij binnenkomst kreeg iedereen een glaasje “bubbels” en twee consumptiemuntjes.

Er stonden in “onze” zaal een groot aantal grote ronde tafels met elk ruimte voor acht personen. Er werd prima koffie en thee geserveerd en op de tafel stond voor iedereen een heerlijk stuk taart. De sfeer was prima en veel nieuwtjes werden uitgewisseld.

Ook waren aanwezig Jeroen Wilbers (Unit Head Enschede), Jochem Overdijk (Manager Human Resources Enschede), evenals een afvaardiging van de Ondernemingsraad in de personen van Trudy Meijerink (Voorzitter OR) en Michel Verschoor.

Om kwart over drie ‘s middags sprak voorzitter Auke Hoekstra zijn welkomstwoord en werd gezamenlijk getoast op het jaar 2020. Hij gaf eerst het woord aan Jeroen Wilbers, die een toelichting gaf op het wel en wee van Apollo Vredestein. Hij gaf een uitgebreide toelichting op de stand van zaken van de productie, de verkopen en  de bandenmarkt. De productie heeft in het derde kwartaal alle doelen gehaald. De fabriek draait goed en de uitval/afval daarbij is lager dan ooit. Een compliment dus aan alle medewerkers in de productie. De prijzen van banden zijn dalend, mede onder invloed van de opkomende productie in en verkopen vanuit China. Er is nu sprake van een overcapaciteit in de productie van banden in Europa. De prijzen worden nu steeds meer door de markt gedicteerd. Er moet dientengevolge goed gelet worden op de kosten en daar waar mogelijk moet worden bezuinigd. Voor Apollo Vredestein geldt dat er alleen nog goed geld verdiend kan worden bij de personenwagenbanden in de Ultra-Ultra High Performance (18 inch en groter) en in de groeiende markt van de All Season-banden. Ook de landbouwbanden blijven erg belangrijk.

Apollo Vredestein heeft besloten om de bijdrage aan onze vereniging te verlagen. Daardoor zijn de prachtige, maar ook dure, busreizen, waarbij alle gepensioneerden werden uitgenodigd (ook de niet-leden) niet langer mogelijk. De vereniging is hierdoor gedwongen om nieuwe plannen te maken. Er ontstond een levendige discussie over onder meer het eens in de twee jaar een busreis maken of bij busreizen een eigen bijdrage te gaan vragen. De vereniging wil wel elk jaar drie bijeenkomsten blijven organiseren. Het bestuur roept de leden op om mee te denken en te komen met suggesties voor activiteiten. Hiervoor komt dan een budget beschikbaar van ca. € 12.500. Vervolgens worden de vertegenwoordigers van de directie bedankt voor de openheid en het geven van duidelijkheid ten aanzien van de komende tijd. Er werd spontaan geapplaudisseerd.  

Hierna ging de vergadering verder. De notulen werden voorgelezen door 2e Secretaris Jan Groensmit en werden ongewijzigd vastgesteld. Het jaarverslag werd voorgelezen door 1e Secretaris Tiny Steenbergen. Ze waren beknopt en duidelijk. Hierna werd een ogenblik stilte gehouden voor de in 2019 overleden collega’s. Apollo Vredestein werd namens allen hartelijk bedankt voor de hulp bij het versturen van de uitnodigingen en De Band. Ook voor het bijhouden van onze ledenadministratie en de financiële bijdragen. Penningmeester Henk Siekmans deelde mee dat het jaar 2019 wat betreft de financiën een gewoon jaar was. Helaas heeft nog niet iedereen de contributie betaald. Het verzoek om te betalen volgt snel. De financiën in 2020 zullen anders zijn dan in 2019.

De financiën zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie op 15 januari. Leo Wegdam van de commissie rapporteert dat alles goed is geadministreerd. De inzichtelijkheid kon nog iets beter en dat zal worden uitgevoerd. Vervolgens stelt de commissie voor om het bestuur decharge te verlenen. Hierop volgt een mooi applaus ter bevestiging dat de leden akkoord gaan. Als reserve lid van de kascontrolecommissie wordt benoemd Gerrit List. Samen met de reeds zittende Leo Wegdam (3e jaar) als voorzitter en Roelof Kruijshoop (2e jaar, wordt nu lid) vormt hij de nieuwe kascontrolecommissie. Ook weer een goedkeurend applaus.

De aftredende bestuursleden Henk Siekmans en Jan Groensmit zijn herkiesbaar en worden met applaus herbenoemd.

Er zijn geen bestuursmededelingen. Voorstellen voor verbeteringen en nieuwe activiteiten graag melden aan het bestuur.

Bij de rondvraag vroeg Herman Varenbrink wat er gaat gebeuren t.a.v. de busreis en de voorjaarsbijeenkomst. Auke Hoekstra deelt mee dat in 2020 geen busreis zal worden georganiseerd en dat wel aan wordt gedacht om de voorjaarsvergadering in iets afgeslankte vorm gewoon door te laten gaan. Ten aanzien van de voorjaarsbijeenkomst en de busreis geldt dat deze activiteiten helemaal aangeboden werden door de directie van Apollo Vredestein. Deze bijdrage was dus bestemd voor alle gepensioneerden, zowel de leden als de niet-leden. Er is vooralsnog niet besloten om eigen bijdragen te gaan vragen voor deelname aan activiteiten.

Ook de leden van de Ondernemingsraad gaan meedenken en zij zullen zich ook gaan inzetten voor onze vereniging Ten aanzien van een mogelijke contributieverhoging deelt de penningmeester mee dat de contributie in 2020 niet wordt verhoogd. Deze is immers kort geleden al verhoogd.

Gerta Warner verzoekt allen om mee te helpen met het verzamelen van plastic dopjes. Deze worden door diverse organisaties verzameld en verkocht. Bij 30.000 dopjes is de opbrengst groot genoeg om een blindengeleidehond op te helpen bij de opleiding. Deze dopjes volgende bijeenkomst graag meenemen en overhandigen aan Gerta.

Voor meer informatie internet: https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen.

Hierna sloot voorzitter Auke Hoekstra deze Algemene Ledenvergadering om 16:15 uur.Hierna sloot voorzitter Auke Hoekstra deze Algemene Ledenvergadering om 16:15 uur.

Hierna volgde een gezellige bijeenkomst waarin de aanwezigen spraken over o.a. de bezuinigingen, maar ook met lekkere hapjes en een broodje kroket. Om ongeveer 18 uur werd deze besloten.

Verslag: Roelof Kruijshoop en Jan Groensmit.

Klik op de link voor de Foto's 20200130-Nieuwjaarsbijeenkomst met Algemene Ledenvergadering   
Foto's Gerta Werner.
De foto's kunnen worden gedownload, zodat je ze kunt laten afdrukken
.